Nahrávam...
Aktualizujem zobrazený obsah
  Hľadať
  E-shop s elektroinštalčným materiálom a svietidlami
  Porovnať Košík

  Obchodné podmienky

  Všeobecné obchodné podmienky
  platné pre eshop.imao.sk

  Platné od 1. 1. 2015

  1. Všeobecné ustanovenia
  Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv a obchodných dokladov uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Nákup v internetovom obchode eshop.imao.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP). Zákazník dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito VOP.

  Predávajúci:
  IMAO electric, s.r.o.
  Mládežnícka 108
  017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika
  IČO: 44007841, DIČ: 2022543787, IČ DPH: SK7020000988

  ďalej len „Prevádzkovateľ, Predávajúci“.

  Kupujúci:
  Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

  ďalej len „Kupujúci, Objednávateľ“.

  Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín.

  2.Ochrana osobných údajov
  Pred objednaním Predávajúci požaduje od Kupujúceho poskytnutie osobných platných identifikačných údajov (meno a priezvisko FO, obchodný názov PO, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, IČO, DIČ, ... ). Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru dopravcom. V prípade, že ste už registrovaný, zmenu osobných údajov môžete vykonať sami vo Vašom účte, pokiaľ nie ste registrovaný zmenu môžete spraviť zaslaním žiadosti o zmenu osobných údajov na info(zavináč)imao.sk, pričom je potrebné špecifikovať, ktorých údajov sa požadovaná zmena týka. Vymazanie osobných údajov je možné na požiadanie prostredníctvom e-mailu info(zavináč)imao.sk. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu.

  Spoločnosť IMAO electric s.r.o., Prevádzkovateľ obchodu eshop.imao.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 122/2013 Zb. Predávajúci v žiadnom prípade neposkytuje osobné údaje tretej strane s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú údaje poskytované v minimálnom rozsahu potrebné výlučne pre doručenie tovaru. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti neoprávnenému zneužitiu.

  Využívaním internetového obchodu eshop.imao.sk Objednávateľ súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Prevádzkovateľovi.

  3. Objednávanie tovaru
  Vyplnená a odoslaná objednávka Kupujúceho je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy, podľa ktorej bude realizovaný predaj tovaru Predávajúcim Kupujúcemu. Kúpna zmluva („ďalej len Zmluva“) je uzavretá, platná a účinná až záväzným akceptovaním tohto návrhu Predávajúcim a jeho potvrdením Kupujúcemu vo forme e-mailovej správy alebo SMS správy s textom, v ktorom sa jednoznačne uvádza, že objednávka je prijatá (ďalej len "POTVRDENIE OBJEDNÁVKY"). Objednávky odoslané prostredníctvom tejto internetovej predajne sú považované za záväzné do uplynutia 14 dní odo dňa ich doručenia Predávajúcemu. Odoslaním každej jednotlivej objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom a týmito obchodnými podmienkami a tiež, že s nimi súhlasí.

  Za objednávku Kupujúceho sa považuje len objednávka odoslaná z webovej stránky eshop.imao.sk, a to pri dodržaní jej formy a obsahu, resp. pri dodržaní všetkých náležitostí objednávacieho formulára Predávajúceho.

  4. Platobné podmienky a ceny
  Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke: formou hotovostnej platby pri osobnom odbere, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo online platby kartou. Cena tovaru je vždy určená podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

  Predávajúci umožňuje zákazníkovi uhradiť vopred zjednanú cenu (za tovar a jeho prepravu k zákazníkovi) výberom jednej z nižšie uvedených poskytovaných možností platby:
  - dobierkou - v hotovosti kuriérovi - platba sa uskutočňuje pri prevzatí tovaru od kuriéra,
  - osobný odber - platba v hotovosti v kamennej predajni na ktorejkoľvek pobočke IMAO electric, s.r.o.
  - online platba kartou presmerovaním zo stránky imao.sk na platobnú bránu GoPay - zákazník za tovar zaplatí vopred platobnou kartou a vyberie si dodanie tovaru kuriérom alebo formou osobného odberu.

  Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

  5. Dodacie podmienky
  Dodacia lehota je 30 dní. Zvyčajná dodacia lehota pre tovar skladom je však 3-5 dní. V prípade, že nebude možné objednávku vybaviť alebo niektorý tovar nebude skladom, Kupujúci bude o skutočnosti informovaný telefonicky alebo e-mailom. Kuriérska spoločnosť dovezie tovar k prvým uzamykateľným dverám!

  Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo už nedodáva, prípadne sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru alebo je dlhodobo objednaný výrobok nedostupný. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bezodkladne (najneskôr však do 14 kalendárnych dní) vrátená späť prevodom na jeho účet, pokiaľ sa nedohodne inak. Kupujúci bude o tomto kroku informovaný telefonicky alebo e- mailom a peniaze budú kupujúcemu vrátené príkazom na bankový účet kupujúceho. Kupujúci znáša náklady na prepravu i v prípade vrátenia tovaru v zákonom stanovenej lehote podľa zákona 102/2014 Z.z. §10 odsek č. 3. 

  Cena dopravy na e-shope

  Hmotnosť do

  Cena s DPH

  3kg 3,90 €
  10kg 4,20 €
  20kg 4,90 €
  30kg 5,50 €
  50kg 6,90 €

  Cena dobierky: 1,00€ s DPH

  6. Preberanie zásielky
  Skontrolujte, či nie je obal výrobku poškodený. Pokiaľ obal bude javiť známky poškodenia (napr. bude roztrhnutý, rozlepený a pod.), tovar nepreberajte alebo prevezmite s výhradou. V prípade, že tovar príde poškodený alebo neúplný, Kupujúci je túto skutočnosť povinný bezodkladne oznámiť reklamačnému stredisku či už online formulárom, telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že obal bude v poriadku, tovar zaplaťte a prevezmite. Upozorňujeme, že podľa podmienok dopravcu nemôžete tovar pred zaplatením a prevzatím rozbaliť a prekontrolovať. Pokiaľ po rozbalení zistíte poškodenie výrobku, bezodkladne kontaktujte reklamácie a servis. Pri neskoršom oznámení nemusí byť Vaša reklamácia kladne vybavená. Pri rozbalení dbajte na to, aby ste obal a vnútorné výplne rozbaľovaním nepoškodili, obal vo vlastnom záujme nevyhadzujte a nejakú dobu uschovajte.


  7. Dodanie daňového a záručného listu
  Daňový doklad je zasielaný priamo so zásielkou. Daňový doklad slúži ako záručný list za predpokladu, že obsahuje meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu kupujúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko ak ide o fyzickú osobu.

  8. Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru
  Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať, obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov, ako aj fyzické osoby– nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 367/2013 Z. z. o podomovom predaji a zásielkovom predaji.

  Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto všeobecných obchodných podmienok, osobne v kamenných predajniach obchodu IMAO electric, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Ku vrátenému tovaru je potrebné doložiť doklad o zaplatení a vyplnený reklamačný formulár. 

  9. Záruka a reklamácie
  Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné závady. Pokiaľ budú takéto poškodenia zistené, je kupujúci túto skutočnosť povinný bezodkladne nahlásiť predajcovi. Za závady vzniknuté prepravcom neručíme. Sídlo spoločnosti slúži aj ako hlavné a jediné servisné stredisko. Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Základnou podmienkou pre prijatie a vybavenie reklamácie je predloženie vyplneného a podpísaného reklamačného formuláru a dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru predávajúcemu poštou alebo osobne.

  Reklamačný formulár IMAO

  Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:
  • nesprávnym použitím výrobku (nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, mechanickým poškodením)
  • nesprávnym skladovaním, opotrebením dielov pri bežnom používaní, neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
  • nesprávnou údržbou alebo nedostatočnou údržbou, neodbornými zásahmi, nesprávnym zaobchádzaním a nevhodným umiestnením

  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. Zákazník objednáva tovar za ceny uvedené na tomto servery vo chvíli definitívneho potvrdenia objednávky. Pre kontrolu dostane zákazník do 24 hodín potvrdzujúci e-mail. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre a farbu výrobku v záujmu zlepšenia jeho vlastností bez predchádzajúceho písomného upozornenia. Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté pri tlači obchodných a technických dokumentov.

  10. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
  Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (prostredníctvom e-mailu na eshop(zavináč)imao.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak na žiadosť predávajúci odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu objednávateľ môže využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars(zavináč)soi.sk. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: http://ec.europa.eu/consumers/od r/index_en.htm

  Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb. Objednávateľ má právo zvoliť si, ktorému orgánu alternatívne riešenie sporu postúpi.

  Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

  11. Záverečné ustanovenia
  Tieto Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu eshop.imao.sk“ majú prednosť pred prípadne odlišným prehlásením osôb, ktoré vystupujú pod menom spoločnosti, ibaže by toto odlišné prehlásenie bolo vykonané písomne a bolo podpísané osobou, ktorá je v zmysle príslušných právnych predpisov oprávnená konať v mene spoločnosti. Predajca si vyhradzuje právo pozastaviť internetový obchod a ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. Odlišné dohody, ktoré obsahuje písomná zmluva (resp. písomná objednávka riadne potvrdená spoločnosťou IMAO electric, s.r.o.), uzatvorená medzi predajcom a zákazníkom, majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli vydané spoločnosťou IMAO electric s.r.o. a tá si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP. Obsah stránky eshop.imao.sk podlieha autorskému právu.