Nahrávam...
Aktualizujem zobrazený obsah
  Hľadať
  E-shop s elektroinštalčným materiálom a svietidlami
  Porovnať Košík

  Ochrana osobných údajov

  Podmienky ochrany osobných údajov spoločnosti IMAO electric, s.r.o.  I. Vymedzenie pojmov

  Na účely týchto podmienok sa rozumie:

  „Prevádzkovateľom“ spoločnosť IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01, Považská Bystrica, Slovensko, IČO: 44 007 841, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka č. 19842/R, telefón: 0905 573 144, email: eshop@imao.sk.

  „Dotknutou osobou“ osoba, ktorá Prevádzkovateľovi poskytuje svoje osobné údaje na nižšie uvedené účely, najmä návštevník webových stránok Prevádzkovateľa alebo zákazník Prevádzkovateľa;

  „Internetovým obchodom“ obchod Prevádzkovateľa na stránkach https://eshop.imao.sk;

  „Nariadením“ nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR);

  „Zákonom“ zákon č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.  II. Spracúvanie osobných údajov na účely vybavovania objednávok

  Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely uzavretia a plnenia zmluvy založenej objednávkou, ktorú Dotknutá osoba uskutoční v Internetovom obchode Prevádzkovateľa, sú: meno a priezvisko, adresa, emailový a telefonický kontakt Dotknutej osoby.

  Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je vyššie uvedená zmluva s Prevádzkovateľom, ktorú by bez poskytnutia údajov Dotknutej osoby nebolo možné uzavrieť.

  Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa, tj. minimálne po dobu 10 rokov z dôvodu povinnej archivácie účtovných dokladov.

  Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať prepravu tovaru.
  Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov.

  Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

  Možnosť nákupu v Internetovom obchode nie je primárne určená pre Dotknuté osoby mladšie ako 16 rokov.

  Vyššie uvedené informácie platia aj pre prípad spracovania osobných údajov pri využití funkcie sledovania dostupnosti tovaru v Internetovom obchode, avšak s tým rozdielom, že Prevádzkovateľ spracováva iba e-mailovú adresu Dotknutej osoby, za účelom informovania Dotknutej osoby o dostupnosti tovaru, o ktorý sa Dotknutá osoba sama zaujíma, vrátane alternatívnych ponúk obdobného tovaru, a to na základe predzmluvných vzťahov uskutočňovaných pred realizáciou objednávky Dotknutej osoby zakladajúcej vyššie popísanú zmluvu uzavretú prostredníctvom Internetového obchodu.  III. Spracúvanie osobných údajov na účely zasielania newslettera

  Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely zasielania informácií o produktoch, službách, novinkách, akciách či iných témach (newsletter), sú: e-mailová adresa Dotknutej osoby.

  Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa spočívajúci v propagácii svojho tovaru po tom, čo Dotknutá osoba uskutoční nákup v Internetovom obchode Prevádzkovateľa, kedy k zasielaniu newslettra dochádza v súlade ust. § 116 ods. 15 zákona č. 452/2021 Z. z., zákona o elektronických komunikáciách. Dotknutá osoba má pritom možnosť zrušiť odber newslettra pri uskutočnení objednávky a následne kedykoľvek po kliknutí na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newslettera alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa.
  Súhlas Dotknutej osoby, ktorá nie je existujúcim zákazníkom Prevádzkovateľa, udelený v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newslettera alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa.
  Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie newslettera Prevádzkovateľa, teda po dobu trvania účelu ich spracúvania.

  Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať webhostingové služby, správu týchto webových stránok, správu CRM systémov Prevádzkovateľa, správu newsletterových kampaní, prípadne sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre správu newsletterových kampaní.

  Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov. Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby môže dochádzať k personalizácii newsletterov vzhľadom na minulé objednávky Dotknutej osoby (ponuky komplementárneho tovaru a služieb), ktorá však nie je založená na predvídaní aspektov Dotknutej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím a pod.

  Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

  Newsletter nie je primárne určený pre Dotknuté osoby mladšie ako 16 rokov.  IV. Spracúvanie osobných údajov na účely registrácie v Internetovom obchode

  Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely uzavretia a plnenia zmluvy o poskytovaní služieb spojených s registráciou, ktoré spočívajú vo vytvorení užívateľského účtu v Internetovom obchode, v získaní možnosti spravovať objednávky v prostredí on-line, v zapojení sa do vernostných programov Prevádzkovateľa, v získaní možnosti uskutočňovať budúce nákupy bez nutnosti opakovaného zadávania kontaktných údajov a v získaní možnosti sledovať históriu nákupov, sú: meno a priezvisko, adresa, emailový a telefonický kontakt Dotknutej osoby.

  Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je vyššie uvedená zmluva s Prevádzkovateľom, ktorú by bez poskytnutia údajov Dotknutej osoby nebolo možné uzavrieť.

  Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o využívanie služieb spojených s registráciou v Internetovom obchode, teda po dobu trvania účelu ich spracúvania.

  Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať webhostingové služby, správu týchto webových stránok a správu CRM systémov Prevádzkovateľa.

  Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov.

  Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

  Možnosť registrácie v Internetovom obchode nie je primárne určená pre Dotknuté osoby mladšie ako 16 rokov.  V. Hodnotenie nákupov v Internetovom obchode a používanie cenových porovnávačov

  Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely zverejnenia Dotknutou osobou zadaného hodnotenia nákupu v anonymizovanej podobe, sú: meno či prezývka, emailová adresa a hodnotenie nákupu Dotknutej osoby.

  Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre získavanie hodnotení nákupov, a ktorý tieto hodnotenia pre Prevádzkovateľa sám zverejňuje, predovšetkým prevádzkovateľ internetového porovnávača cien.

  Právnym základom spracovania týchto údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v overovaní spokojnosti zákazníkov za účelom zlepšovania služieb Prevádzkovateľa pre ďalších zákazníkov.

  Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zverejnenie hodnotenia jej nákupu.

  Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov.

  Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

  Formulár určený pre hodnotenie nákupu v Internetovom obchode nie je primárne určený pre Dotknuté osoby mladšie ako 16 rokov.