Nahrávam...
Aktualizujem zobrazený obsah
  Hľadať
  E-shop s elektroinštalčným materiálom a svietidlami
  Porovnať Košík

  Reklamácia

  Záruka a reklamácie
  Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné závady. Pokiaľ budú takéto poškodenia zistené, je kupujúci túto skutočnosť povinný bezodkladne nahlásiť predajcovi. Za závady vzniknuté prepravcom neručíme. Sídlo spoločnosti slúži aj ako hlavné a jediné servisné stredisko. Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Základnou podmienkou pre prijatie a vybavenie reklamácie je predloženie vyplneného a podpísaného reklamačného formuláru a dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru predávajúcemu poštou alebo osobne.

  Reklamačný formulár IMAO

  Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:
  • nesprávnym použitím výrobku (nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, mechanickým poškodením)
  • nesprávnym skladovaním, opotrebením dielov pri bežnom používaní, neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
  • nesprávnou údržbou alebo nedostatočnou údržbou, neodbornými zásahmi, nesprávnym zaobchádzaním a nevhodným umiestnením

  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. Zákazník objednáva tovar za ceny uvedené na tomto servery vo chvíli definitívneho potvrdenia objednávky. Pre kontrolu dostane zákazník do 24 hodín potvrdzujúci e-mail. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre a farbu výrobku v záujmu zlepšenia jeho vlastností bez predchádzajúceho písomného upozornenia. Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté pri tlači obchodných a technických dokumentov.

  10. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
  Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (prostredníctvom e-mailu na eshop(zavináč)imao.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak na žiadosť predávajúci odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu objednávateľ môže využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars(zavináč)soi.sk. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: http://ec.europa.eu/consumers/od r/index_en.htm

  Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb. Objednávateľ má právo zvoliť si, ktorému orgánu alternatívne riešenie sporu postúpi.

  Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.